Ondersteuning

Aanmelding nieuwe leerlingen

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen zal de toelatingscommissie nagaan of er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte. Het kan zijn dat al bekend is dat er hulp nodig is bij het ontwikkelen van schoolvaardigheden zoals plannen, overzicht houden en aandacht bij de les houden. Het kan zijn dat de leerling een steuntje in de rug nodig heeft bij het maken van contact of omgaan met medeleerlingen. Op de basisschool is al zicht op wat de leerling nodig heeft om te kunnen presteren. Hoe meer informatie we vooraf hebben, hoe beter we de komst van de nieuwe leerling kunnen voorbereiden. Als ouder kunt u bij de aanmelding ook aangeven wat u denkt dat uw kind nodig heeft om goed te starten in het voortgezet onderwijs.

In het brugklasprogramma wordt klassikaal al veel gedaan om te wennen aan de nieuwe school en om schoolvaardigheden te ontwikkelen. Stapje voor stapje worden bijvoorbeeld het gebruik van de agenda, plannen en ‘’leren leren’’ behandeld. Dat gebeurt niet alleen in de mentorlessen, ook docenten geven tips bij hun eigen vakken. Er wordt zoveel mogelijk structuur en overzicht geboden. De mentor kan daarnaast nog individueel informatie herhalen en tips geven.

De stap naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Doorgaans wennen de leerlingen snel aan de nieuwe omgeving en de nieuwe manier van werken. Sommigen hebben meer tijd nodig om de nieuwe situatie aan te kunnen. De mentoren en docenten houden oog op hoe het gaat. Als er problemen opkomen, worden die snel gesignaleerd en wordt er een plan voor ondersteuning gemaakt. Zie daarvoor ook het stroomschema van de ondersteuningscyclus (zorgcyclus).

Het ondersteuningsplan is maatwerk.

Als er een diagnose is zoals ADHD, autisme, angst, zal de orthopedagoog samen met de zorgcoördinator onderzoeken welke ondersteuning moet worden ingezet. Om dat te doen analyseren zij het aanvraag dossier en als er meer informatie nodig is worden ouders voor een gesprek uitgenodigd. Bij problemen in tempo en bij aandachtsproblemen is het mogelijk om compenserende maatregelen in te zetten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk tijdverlenging te geven bij toetsen als dit in een diagnostisch rapport wordt geadviseerd. De orthopedagoog zal het onderzoeksrapport analyseren en –indien nodig – aanvullende vragen stellen aan leerling en ouders. Opdrachten en schooltaken kunnen worden aangepast. Docenten krijgen daar informatie over van de mentor of van de leerlingcoördinator. De orthopedagoog geeft achtergrond informatie aan mentor en geeft handelingsadviezen. Het kan ook zijn dat er individuele begeleiding nodig is bij het ontwikkelen van schoolvaardigheden. Op het lyceum zijn docenten die ook coach zijn of daarvoor worden opgeleid. Een coach wordt voor bepaalde tijd ingezet met een meestal kortdurend programma.
Per ondersteuningsvraag wordt nagegaan en met ouders afgestemd wat het beste plan is. De leerlingondersteuning van het lyceum volgt daarmee de opdracht van Passend Onderwijs met de vraag: “wat is er nodig om succes te hebben op school” en “om je goed te voelen op school”? Zie ook informatie over passend onderwijs en de algemene informatie van OLZ.
Op het lyceum is het mogelijk individuele ondersteuning te bieden in de vorm van coaching, remedial teaching of kortdurende hulp van de orthopedagoog. Het is mogelijk dat de orthopedagoog kortdurend begeleidt bij faalangstklachten of aandachtsproblemen. Is er psychologische of orthopedagogische behandeling of therapie nodig of nader onderzoek naar achtergronden bij problemen, dan zullen ouders daarover een advies krijgen.

Tijdens de schoolloopbaan

Tijdens de gehele schoolloopbaan wordt gevolgd hoe het met de leerling gaat. De mentor en docenten houden leerprestaties bij. De mentor en docenten houden oog op welbevinden van de leerling en gedrag in de klas. De leerlingcoördinator kijkt naar aanwezigheid en ziekteverzuim. Het kan zijn dat een leerling in de loop van de tijd ondersteuning nodig heeft terwijl dat eerder niet het geval was.

Onze school hecht eraan problemen zo snel mogelijk te signaleren en niet langdurig te laten bestaan.

Als een behoefte aan ondersteuning ontstaat zal de mentor nagaan wat er nodig is: een kortdurend plan van aanpak of een aanmelding bij het intern Zorg Advies Team (IZAT). Samen met de leerlingcoördinator wordt vastgesteld wat de beste aanpak is.

De werkwijze is steeds hetzelfde: signaleren en een plan maken. Dat plan blijft maatwerk.

Plannen worden voor een bepaalde tijd gemaakt zodat tijdig wordt geëvalueerd en kan worden bijgesteld of afgesloten.

De orthopedagoog helpt bij de analyse van een ondersteuningsvraag: wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren. Ouders krijgen informatie over begeleiding die wordt ingezet van mentor of leerlingcoördinator.

Ouders kunnen met vragen terecht bij de mentor of leerlingcoördinator. Zie daarvoor ook hetprotocol leerling ondersteuning voor ouders. Het Openbaar Lyceum streeft er naar een korte lijn met ouders te houden. Ouders merken thuis hoe het gaat met hun kind en hoe hun kind school ervaart.

In het algemeen kunnen we zeggen dat mogelijk is:

  • Een begeleidingsprogramma met ondersteuning van een coach
  • Hulp van remedial teacher of orthopedagoog

  • Dispensatie en compensatiemaatregelen als dat door diagnostiek wordt ondersteund

  • Tijdverlenging bij toetsen als dat na diagnostiek wordt geadviseerd

  • Aanpassen van opdrachten/schoolwerk

  • Maatregelen bij ziekte of bij verminderde belastbaarheid

  • Advies aan ouders en leerling over het vinden van oplossingen bij bepaalde problemen

Informatie-links

Passend onderwijs algemeen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs – Rijksoverheid

http://swv-vo-zou.nl/ – Passend Onderwijs Samenwerkingsverband

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/ – steunpunt passend onderwijs

Steunpunten

http://www.steunpuntdyslexie.nl/ – steunpunt voor dyslexie

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/leer-en-gedragsstoornissen/ – steunpunt voor leer- en gedragsstoornissen

Protocol

Protocol vermoeden kindermishandeling

Protocol leerling ondersteuning – voor ouders
In dit document wordt schematisch weergegeven hoe de leerling ondersteuning in zijn werk gaat: Wie doet wat?

Schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsroute

Schoolondersteuningsprofiel Openbaar Lyceum Zeist