Schoolkosten

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Ouders en leerlingen voor wie de eigen bijdrage een groot probleem is kunnen beroep doen op de Stichting Leerkansen Zeist of het Solidariteitsfonds van NUOVO.

Toelichting vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten en voorzieningen voor leerlingen bekostigd die de school belangrijk vindt maar die we met het geld van het ministerie niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen. Het gaat dan om introductie-activiteiten, excursies, buitenlesactiviteiten, sportdagen, de mediatheek, diploma-uitreiking, U-talent (samenwerking met de Universiteit Utrecht), ondersteuning leerlingenraad en GSA, inrichting leerling ruimten, noodfonds reizen.

Uit de cultuurbijdrage worden voorstellingen op school en culturele excursies bekostigd. De bijdrage voor de brugklasdagen is voor de uitgebreide introductie van de brugklassen, zowel aan het begin van het jaar als tijdens de brugklasdagen in september

De profielbijdrage voor Sport, Expressie en Gymnasiumxtra in de onderbouw wordt gebruikt voor de profiel specifieke vakken op de lessentabel en voor activiteiten en excursies in de activiteitenweken en aan het einde van het schooljaar. In de Havo-Kansklas is de bijdrage bestemd voor activiteiten en excursies in de activiteitenweken.

Voor de buitenlandse reizen in de bovenbouw wordt een bijdrage gevraagd die afhangt van de reis.

Voor het schooljaar 2024-2025 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

  • Vrijwillige schoolbijdrage: € 140,00
  • Cultuurbijdrage € 17,-
  • Brugklasdagen € 45,-
  • Bijdrage Havo-kansklas € 80,-
  • Profielbijdrage € 180,-

Vanaf schooljaar 2024-2025 is de manier van betalen van ouderbijdrage gewijzigd. Dat gaat niet meer via VanDijk. Informatie vindt u in deze brief. 

Aanschaf Device

Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op het Openbaar Lyceum Zeist gekozen om met laptops in de klas te werken. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) om financiële redenen geen device aanschaffen, kan een bijdrage aangevraagd worden bij Stichting Leerkansen Zeist.

Leermiddelen

Het bestellen van (digitale) leermiddelen hoeft u niet zelf te doen. De school verzorgt dat voor u. Leermiddelen zijn gratis. De meeste boeken zijn koopboeken en hoeven niet ingeleverd te worden. Huurboeken moeten aan het einde van het schooljaar ingeleverd worden. Een overzicht van in te leveren boeken ontvangt u van VanDijk. Aanvullend en/of ondersteunend materiaal dat u bij VanDijk besteltis voor eigen rekening. U bent niet verplicht deze spullen via VanDijk aan te schaffen.

Aansprakelijkheid

Noch school, noch de medewerkers van de school, aanvaarden, onder welke omstandigheden dan ook, enige aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de eigendommen van leerlingen, medewerkers en/of bezoekers van de school. Ouder(s)/verzorger(s) zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of de inventaris. Vanzelfsprekend dienen scooters en fietsen op slot gezet en garderobekastjes afgesloten te worden.

Stichting Leerkansen Zeist

Schoolgaan en meedoen kosten geld: Stichting Leerkansen Zeist helpt!

Voor gezinnen met een minimuminkomen is onderwijs veelal duur. Ouders en/of verzorgers zijn niet altijd in staat om de extra kosten te betalen die nodig zijn om deel te nemen aan schoolse activiteiten. Onder het motto ‘Nu meedoen, is straks meetellen’ biedt de Stichting Leerkansen Zeist financiële ondersteuning aan schoolgaande kinderen en jongeren uit gezinnen met minimale financiële middelen, die in de gemeente Zeist wonen. Met het bieden van ondersteuning wil de Stichting kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontplooien en sociale uitsluiting op school voorkomen.

Meer informatie vindt u in deze toelichting en op de website van Stichting Leerkansen.