Ziekmelden, absentie en verlof

Vóór 8.30 uur (laten) bellen naar telefoonnummer 030-6982188 en zodra je weer beter bent een briefje met vermelding van de duur van de afwezigheid afgeven bij de absentiemedewerker

  • Alle absenties worden geregistreerd in Magister. Dit gebeurt bij kennis vooraf door de teamondersteuners (TO), in alle andere gevallen door de docent tijdens de les.

  • Bij leerlingen tot 18 jaar zijn ouders/verzorgers verplicht elk verzuim te verantwoorden.

  • Leerlingen vanaf 18 jaar mogen dit zelf doen, nadat zij hiervoor door school en/of de ouders gemachtigd zijn.

  • Daar waar er wordt gesproken over teamleider (TL) wordt eveneens de teamondersteuner (TO) bedoeld.

Ziek

Als een leerling ziek is, melden ouders/verzorgers dit dagelijks tussen 8.00 en 8.30 uur bij de teamondersteuner (wordt eventueel doorgeschakeld naar de receptie):030-6982188.

Ziekmelden kan ook rechtstreeks in Magister, maar dat geldt niet voor ziekmelden tijdens toetsweken of examenperiodes. Dan moet de ziekmelding telefonisch door de ouders worden gedaan. Dit geldt ook voor leerlingen van 18+ die toestemming hebben hun eigen absenties te beheren. Zie het schoolexamenreglement /afsprakenboekje.

Het OLZ hanteert een systematiek van dagelijks ziekmelding. Als een leerling langer dan 1 dag ziek is wordt hij/zij/hen dus elke dag ziekgemeld.

Ziekmeldingen voor een gehele dag kunnen ook via het ouderaccount in Magister gedaan worden. Magister biedt echter geen mogelijkheden voor afwezigheid van een deel van de dag of voor het doorgeven van een medische afspraak. Een ziekmelding voor de hele dag, terwijl het gaat om een deel van de dag, wordt niet geaccepteerd.

Ziekmeldingen per e-mail/SMS/WhatsApp etc. worden niet geaccepteerd!

Tussentijds ziekmelden

Leerlingen die zich gedurende de schooldag willen ziekmelden, melden zich bij de teamondersteuner (indien afwezig: receptie).

De teamondersteuner neemt contact op met ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers akkoord gaan, mag deze leerling naar huis vertrekken. Wanneer ouders niet bereikbaar zijn kunnen ouders ook later via de oudermelding hun kind ziekmelden. De thuiskomst wordt door leerling of ouder aan school gemeld.

Veelvuldige ziekte

Wanneer er sprake is van veelvuldig ziek zijn, vraagt een medewerker van het zorgteam een gesprek met de GGD-arts aan. De GGD adviseert de school over de belastbaarheid van een leerling. De medewerkers van het zorgteam hebben regelmatig contact met de GGD-arts.

Te laat

Eerst een ‘te-laat-briefje’ halen. Hoe vaak de leerling te laat komt, houdt de verzuimcoördinator bij. Als dat meer dan ééns is, betekent het de volgende ochtend om 8.00 uur terugkomen! Bij herhaaldelijk te laat komen, treft de teamleider passende sancties. Als die niet helpen licht de teamleider de ouders en eventueel ook de leerplichtambtenaar in.

Verlof aanvragen

Verlof (vrije uren of dagen) moet vóóraf door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator. Het formulier hiervoor vindt u hieronder: