Aanmelden hoger leerjaar

Algemeen

 • Leerlingen zijn in het bezit van een overgangsbewijs en een positief advies van de school
  van herkomst over inzicht, inzet en motivatie.
 • Leerlingen melden zich zo tijdig mogelijk aan.
 • Leerlingen die zich aanmelden voor klas twee en hoger, dienen dit vóór 1 april kenbaar te
  maken. Met deze leerlingen wordt een intakegesprek ingepland en afhankelijk van
  toelaatbaarheid kunnen leerlingen worden geplaatst, mits er ruimte is (bekend op 14 juli).
 • Leerlingen die zich na 1 april aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst – dit geldt
  ook voor leerlingen die onze school als tweede keuze opgeven. Wanneer er voldoende
  ruimte is in de betreffende jaarlaag, wordt na de overgangsvergaderingen (op 14 juli)
  contact opgenomen.
 • Leerlingen van binnen de NUOVO scholengroep die willen instromen op het Openbaar
  Lyceum Zeist, dienen dit ook vóór 1 april kenbaar te maken. Dit kan door contact op te
  nemen met de leerlingenadministratie (rcastermans@openbaarlyceumzeist.nl).
 • Bij iedere 1 e keus aanmelding die vóór 1 april is gedaan voert de team leider een intakegesprek
  over de mogelijkheden en motivatie van de leerling. Dit geldt ook voor
  een verhuizing (1 e keus) naar onze regio.

Aanmelding voor havo 4 vanuit vmbo-tl

 • Leerlingen zijn in het bezit van een vmbo-tl diploma en hebben een positief advies
  gekregen van de toeleverende school/docenten. Dit advies is gebaseerd op een
  onderwijskundige en pedagogische onderbouwing.
 • de leerling een positieve, intrinsieke motivatie heeft, mede in het licht van de gewenste
  vervolgopleiding;
 • Het gemiddelde eindexamencijfer een 6.8 is (N.b. het gemiddelde eindexamen is het
  gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer samen). Hierbij
  gaan we uit van 6 vakken en het cijfer afgerond op één decimaal.
 • Afhankelijk van de tijd van aanmelding en gevolgde vakken op het vmbo, kan de keuze
  van bepaalde vakken/profielen beperkt of onmogelijk zijn.
 • Voor leerlingen van de NUOVO scholengroep die willen doorstromen biedt de school de
  mogelijkheid om een bijspijkerprogramma te volgen voor de vakken wiskunde en/of
  scheikunde, wanneer dit nodig is voor de gewenste profielkeuze.

Aanmelding voor vwo-5 vanuit havo-5

 • Leerlingen zijn in het bezit van een havo diploma en hebben een positief advies gekregen
  van de toeleverende school/docenten. Dit advies is gebaseerd op een onderwijskundige
  en pedagogische onderbouwing.
 • De leerling een positieve, intrinsieke motivatie heeft, mede in het licht van de gewenste
  vervolgopleiding;
 • Afhankelijk van de tijd van aanmelding, kan de school de keuze van bepaalde
  vakken/profielen niet toestaan.
 • De te kiezen vakken met een voldoende resultaat in havo 5 zijn afgerond.
 • Het gemiddelde van de eindcijfers van het havo-diploma is tenminste 6,8. (Nb. Het
  gemiddelde eindexamencijfer is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het
  centraal examencijfer samen.)