Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De scholen die onderdeel zijn van NUOVO hebben een Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast kent de scholengroep een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De medezeggenschapsraad is een raad die bestaat uit ouders, medewerkers en leerlingen. De MR heeft een adviserende en instemmende taak die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school. Informatie over de MR en het medezeggenschapsreglement is opvraagbaar bij de school.

Leerlingenraad en klankbordgroepen

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over alle zaken op school die de leerlingen raken. Op die manier wordt de inbreng van de leerlingen gebruikt bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

Per email kunnen er vragen aan de leden van de leerlingenraad gesteld worden:

leerlingenraad@openbaarlyceumzeist.nl