Regelingen, richtlijnen en diverse informatie

Afsprakenboekje

Bevorderingsnormen

Doorstroombeleid

Dyslexiebeleid

Formulieren

Gedragscode

Klachtenregeling

Leerlingenstatuut

Leesvaardigheid

Onlangs hebben leerlingen een nulmeting leesvaardigheid gemaakt. Via het stappenplan kunt u de scores terugvinden.

Nieuwsbrief

Ontheffing voor moderne vreemde talen

Pestprotocol

Toetsbeleid